Proč potřebujeme Úmluvu OSN o lidských právech seniorů

Dámy a pánové,

 

Děkuji za pozvání a také za organizaci této konference. Jsem velmi ráda, že téma lidských práv seniorů začíná v České republice rezonovat.

Ráda bych se zde společně s vámi zamyslela nad tématem lidských práv seniorů z obecnějšího mezinárodního pohledu a také optikou toho, jestli je nutné a potřebné přijímat na úrovni OSN konvenci o lidských právech seniorů. Tato debata totiž na úrovni OSN již relativně dlouhou dobu probíhá, ale zatím to nevypadá, že by se chýlila k jasnému konci.

 

Proč potřebujeme novou úmluvu OSN

Všichni chceme spravedlivou společnost, která s každým zachází jako s rovným, a spravedlivý mezinárodní systém lidských práv, který chrání a prosazuje práva každého bez diskriminace.

Přesto žijeme ve společnosti, kde jsme často kvůli svému stáří odsouzeni na okraj, naše práva nám jsou odepřena, a mezinárodní systém lidských práv tato práva neumí náležitě ochránit.

Nová úmluva OSN o právech seniorů je nezbytná k zajištění spravedlivé společnosti, ve které všichni chceme žít, společnosti, kde si můžeme užívat svých práv ve svém starším věku na stejném základě jako ostatní.

Starší lidé tvrdí, že jim bývá odepřeno právo na přístup k široké škále zboží a služeb z důvodu jejich vyššího věku, včetně zaměstnání, bydlení, finančních služeb, dopravy a zdravotní péče. Někteří popisují, že jsou vystaveni vícenásobné diskriminaci na základě jejich věku a dalších charakteristik, jako je jejich pohlaví, zdravotní postižení nebo rodinný stav.

Jiní říkají, že se cítí poníženi, neviditelní a devalvovaní, že se s nimi jedná blahosklonně. Říkají, že se s nimi tak zachází proto, že seniory společnost často vnímá jako nekompetentní, postradatelné a nahraditelné a že zatěžují naši společnost a rodiny. Ztráta příjmu, odchod do důchodu nebo změna našeho zdraví nás může donutit, abychom byli více závislí na druhých a ztratili část nebo celou svou osobní autonomii.

 

Proto říkáme, že současný mezinárodní systém lidských práv není spravedlivý, respektive ne pro seniory, a selhává v těchto 4 oblastech:

  1. Standardy

Univerzální lidské standardy v mezinárodním právu lidských práv se vztahují na seniory stejně jako na ostatní. Standardy, které chrání seniory, jsou však rozptýleny v různých dohodách a jejich obecná povaha znamená, že je málo pochopeno, jak se uplatňují ve vyšším věku.

Kromě toho existují oblasti života seniorů, ve kterých stávající mezinárodní smlouvy o lidských právech jejich práva dostatečně neochrání. Například:

  • Věk je výslovně zakázán pouze jako důvod pro diskriminaci v jedné mezinárodní smlouvě o lidských právech, která se týká migrujících pracovníků, a složitá povaha vícenásobné diskriminace ve vyšším věku není v žádné smlouvě řešena.
  • Neexistuje žádná konkrétní norma týkající se práva na svobodu od násilí, zneužívání a zanedbávání ve vyšším věku.
  • Neexistuje žádná konkrétní norma týkající se práva na péči a podporu ve vyšším věku. Právo žít samostatně a ve společenství v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením se vztahuje pouze na starší osoby se zdravotním postižením a ne na všechny starší lidi, ani na konkrétní kontext ageismu a vyššího věku.
  • Neexistují žádné normy týkající se práv na paliativní péči

2. Implementace

Práva a povinnosti podle stávajícího mezinárodního práva nejsou plně převedeny do vnitrostátního práva a / nebo do praxe. Například:

  • Právo na nediskriminaci: Velmi málo zemí má komplexní antidiskriminační zákony, které nás chrání před diskriminací ve vyšším věku v každém aspektu našeho života.
  • Právo na sociální zabezpečení: 48 procent lidí ve věku odchodu do důchodu nedostává důchod.

3. Informovanost

Nedostatek rozčleněných údajů a dalších typů informací brání přesnému obrazu toho, jak nám byla odepřena naše práva ve vyšším věku. Bez těchto informací nemohou kontrolní orgány činit účinná doporučení.

  • Právo na svobodu od násilí, zneužívání a zanedbávání: Ze 133 zemí zahrnutých do Globální zprávy o stavu prevence násilí za rok 2014 pouze 23 procent uvedlo údaje z průzkumu o násilí, zneužívání a zanedbávání ve vyšším věku.
  • Právo na zdraví: Výzkumy ukazují, že většina lidí žijících s demencí není diagnostikována, a proto nemají přístup k podpoře a zdravotní péči, kterou potřebují.

4. Monitoring a odpovědnost

Neexistuje žádný specifický mezinárodní monitorovací mechanismus, který by zajistil, aby státy splňovaly své závazky v oblasti lidských práv vůči starším lidem. Monitorovací orgány stávajících mezinárodních smluv o lidských právech nedokázaly přiměřeně monitorovat, zda státy plní své závazky vůči starším lidem.

  • Pouze 0,3% z 57 686 doporučení vydaných v rámci procesu všeobecného pravidelného přezkumu Rady pro lidská práva do roku 2017 se týkalo práv seniorů

Příklady, které jsem jmenovala, vycházejí z průzkumů sítě seniorských organizací HelpAge International, jejíž je Nadace Krása pomoci členem.

Nová úmluva je řešením problémů, se kterými se senioři v současné době potýkají při uplatňování svých práv. Úmluva OSN je jediným typem mezinárodního nástroje pro lidská práva, který může řešit neviditelnost a marginalizaci našich práv ve vyšším věku.